• Gratis verzending vanaf €75
  • Gratis afhalen
  • ALLES AAN PROMOPRIJZEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING
Ateljee Twee
Esdoornstraat 2 - 3582 Koersel
E-mailadres : hallo@ateljee-twee.be
Ondernemingsnummer : BE0766.543.191

Artikel 1: Algemene bepalingen

1. 1. De elektronische webwinkel van Ateljee Twee, een éénmanszaak met maatschappelijke zetel te Beringen (België), biedt haar klanten de mogelijkheid om (handgemaakt) duurzaam speelgoed, al dan niet gepersonaliseerd, online aan te kopen.
1.2. De algemene voorwaarden kunnen ten allen tijden geraadpleegd worden en zijn van toepassing op alle producten, bestellingen, aanbiedingen en diensten
geleverd en/of gemaakt door Ateljee Twee.
1.3. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
1.4. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Ateljee Twee
aanvaard zijn.
1.5. Ateljee Twee behoudt het recht om aanpassingen te doen aan de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

 

Artikel 2: Het aanbod

2.1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling mogelijk te maken. Afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, echter zijn deze indicatief en kunnen 
kleurschakeringen op de foto licht afwijken van de echte kleuren. 
2.2. Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Ateljee Twee niet.
Ateljee Twee is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Ateljee Twee is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
2.3. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld afmetingen, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf
contact op te nemen via de contactgegevens.
2.4. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Atlejee Twee. Ateljee Twee kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

Artikel 3: Prijzen 
3.1.  Al onze prijzen worden uitgedrukt in EURO, zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.
3.2. Ateljee Twee heeft het recht de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien na uw aankoop een product
wordt afgeprijsd, kan er geen aanspraak gemaakt worden op terugbetaling van het prijsverschil.
3.3. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan
artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
3.4. Ateljee Twee kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele zet- of drukfouten.
3.5. Elke Actie en/of korting is niet cumuleerbaar met andere acties en/of kortingen.
3.6. Ateljee Twee hanteert geen minimum bestelbedrag.

 

Artikel 4: Bestelprocedure
4.1. De klant kan 24/24 en 7/7 bestellen op onze webshop (www.ateljee-twee.be)
4.2. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Ateljee Twee.
4.3. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd naar het door de klant gekozen adres of afhaalpunt, of kunnen opgehaald worden in de winkel.
4.4. Ateljee Twee is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.


Artikel 5: Betalingen
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
- beveiligde online betaalomgeving (Mollie)
- vooraf overschrijven : in dit geval dient de betaling van het totaalbedrag incl verzendkosten te gebeuren binnen 3 werkdagen
    op rekeningnummer IBAN : BE90 1325 5335 5032  -  BIC :  BNAGBEBB  
- via contante betaling bij afhaling

 

Artikel 6 : Leveringen
6.1.  Bestellingen worden uitsluitend verzonden nadat deze vooraf zijn voldaan. 
6.2. Na ontvangst van de betaling wordt een bestelling binnen 3 werkdagen verzonden. Uitzondering hierbij is een eventuele vakantie, dit zal op de website
worden meegedeeld. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant.
6.3. Onze pakketjes worden binnen België verzonden met Bpost, naar Nederland via PostNL.
6.4. Vanaf een bestelling ter waarde van €75,00 zijn leveringen in België gratis.
Ligt het aankoopbedrag lager dan €75,00, komt de verzendkost ten laste van de klant. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. 
6.5. 
Ateljee Twee kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending via Bpost of PostNL.
6.6. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
6.7. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
6.8.  In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
6.9. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld.
6.10. Wij bieden de mogelijkheid kosteloos af te halen in de popup store op volgend adres :  Ateljee Twee - Stadswal 14 - 3580 Beringen.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Ateljee Twee.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het
eigendomsvoorbehoud van Ateljee Twee te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 8: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Ateljee Twee beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de
wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege
en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Ateljee Twee zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 9 : Garantie

9.1. Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.  Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.  Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
9.2. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking
van de goederen te bewaren.
9.3. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Ateljee Twee en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Ateljee Twee.
9.4. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Ateljee Twee zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
9.5. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
9.6. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
9.7. De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het gefactureerde/betaalde bedrag aan de koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het voorvermelde garantiestelsel.

Artikel 10 : Herroepingsrecht/retourneren

10.1. De klant heeft het recht aan Ateljee Twee mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief
binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.
10.2. De klant dient het product binnen de 14 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle originele labels en in originele verpakking
terug aan Ateljee Twee te bezorgen. 
10.3. De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Ateljee Twee zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.
10.4. Ateljee Twee verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen na ontvangst van het product het door de koper betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te betalen.
10.5. Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal Ateljee Twee niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper. Deze kan het dan binnen de 14 dagen terug ophalen bij Ateljee Twee of op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op diens kosten terugbezorgd worden aan de koper.
10.6. Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de koper.
10.7. Indien het pakket niet wordt opgehaald in het ophaalpunt en terug naar ons gestuurd wordt valt de retourkost ten laste van de klant. 

Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten:

  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; (gepersonaliseerd)
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten

 

Artikel 11 : Klachten

11.1. We trachten om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto's.
11.2. Indien er zich typfouten voordoen (materiële vergissingen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
11.3. Kleuren op de foto's kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Retournering op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden.
11.4. Indien je twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan u ons altijd contacteren voor meer info.
11.5. Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen aan te passen.
11.6. Wij stellen alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken. Indien er zich eventuele gebreken zouden
voordoen aan de artikelen aangeboden op onze website zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Wij vragen je te richten tot de desbetreffende fabrikant. Gelieve ons dit
ook mede te delen zodat wij de producten ook extra kunnen controleren.
11.7. Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen.
11.8. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.

 

Artikel 12 : Privacy 

12.1. Conform de nieuwe Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die sedert 25 mei 2018 in werking is, vertellen wij jou op basis van
welke gronden we gegevens verzamelen en gebruiken. 
12.2. We hebben je gegevens nodig van zodra je een product koopt bij  Ateljee Twee, want dat creëert een contractuele relatie. We gebruiken je gegevens bij het verwerken van je bestelling, de bezorging, een eventuele retour en contact met onze klantenservice. 
12.3. Daarnaast kunnen we je gegevens ook gebruiken bij een gerechtvaardigd belang. Dit is voornamelijk om onze klanten de beste service te kunnen verlenen en heeft betrekking op contact met de klantenservice, reviews geven, een klanttevredenheidsonderzoek, bezoek van de website, gebruik van een account op onze website, de nieuwsbrief en e-mailverkeer, eventueel persoonlijk advies, acties en promoties, sociale media.
12.4. Naast het gerechtvaardigd belang kan er ook een wettelijke verplichting zijn om je gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld bij vermoeden van fraude. Soms heb je ook de toestemming gegeven om je gegevens te gebruiken zoals bij aanmelding voor een nieuwsbrief. Dit wordt allemaal bijgehouden.
12.5. Je gegevens worden alleen doorgegeven aan andere partijen als dat ervoor dient om jou een betere dienstverlening te kunnen bieden. Het gaat dan over bezorgdienst, leveranciers, betaalpartners.
12.6. De partijen die van ons toegang krijgen tot jouw gegevens, mogen deze alleen gebruiken om je een dienst te leveren in naam van Ateljee Twee.
12.7. We verkopen jouw gegevens nooit aan derden.
12.8. Je gegevens worden bijgehouden in verschillende databases en worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. 
12.9. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Ateljee Twee via hallo@ateljee-twee.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
12.10. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Ateljee Twee heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 

Artikel 13 : Overmacht
13.1   Ateljee Twee is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
13.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.
Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer,
invasies door aliens, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Ateljee Twee, alsmede van hulppersonen, gebreken in hulp- of transportmiddelen
gelden uitdrukkelijk als overmacht.
13.3. Ateljee Twee behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is
Ateljee Twee gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

Artikel 14 : Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 15 : Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de
toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 
Het nalaten op gelijk welk moment door Ateljee Twee om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te
oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

 Artikel 16 : Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Ateljee Twee. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 17 : Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 18 : Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. 
De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).


Artikel 19 : Eigendomsrecht

Geen enkele gegevens of foto's van onze site mogen gekopieerd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

 

Algemene Voorwaarden - Ateljee Twee - 1 juli 2021 


Algemene Voorwaarden Ateljee Twee
PDF – 101,4 KB 211 downloads